Op mijn pagina van LinkedIn vind je ook artikelen en posts die gaan over bewustwording en integratie.
Bezield leven vanuit je hart in het leven van alledag.
https://www.linkedin.com/today/author/87790050-Annet-Hoeijmans-Boon?trk=mp-details-footer-follow

Beelddenkers hebben een andere wijze van informatieverwerking dan taaldenkers.
Gelukkig is daar in deze tijd steeds meer aandacht voor.
In het online-magazine Spirit4soul vind je een levensles beschreven in een persoonlijk verhaal.
http://www.spirit4soul.nl/sprong-in-het-diepe-of-een-val-in-een-andere-realiteit

Langzaam aan veranderen de (voor)oordelen betreffende het begrip spiritualiteit.
Wat houdt spiritueel leven eigenlijk in ? | Spirit 4 Soul – where the soul meets spirit

Kijken in de spiegel van het leven.
Kijken in de spiegel van het leven

Relaties vragen onderhoud en investering.
De uitdagende en inspirerende kracht van relaties.

Hoe kunnen wij mede-scheppers, co-creators, worden?
De mens is het enige wezen dat in staat is om bewust veranderingen aan te brengen in aangeleerd gedrag en aangeleerde gedachten.
Hoe werkt het scheppingsproces in ons en met ons?

De oorsprong van pijn is een conflict tussen de levenskrachten die gericht zijn op evolutie en groei én de beschermingslagen of overlevingsmechanismen die de levende wezenskern omgeven.
Egopijn en zielepijn.

Wens dat het veel herkenning zal geven bij een ieder die het leest!
Het spanningsveld tussen innerlijke en uiterlijke ontwikkeling.

De constructieve kracht van herinnering. Hoe kunnen we bewust nieuwe herinneringen maken en opbouwen die verbonden zijn met vreugde en mogelijkheden?
http://www.spirit4soul.nl/de-constructieve-kracht-van-herinnering/

De kracht van leren en ontwikkelen vraagt bij tijd en wijle om een groei-sprong. Net zoals in de natuur, ogenschijnlijk ineens, bloei zichtbaar wordt.
De-kracht-van-leren-en-ontwikkelen

Een helder en bewust ego.
Wanneer je zorg draagt voor de ontwikkeling en integratie van je geest, je ziel en je lichaam en een open interactie tussen deze drie kunt toelaten en ervaren, leef je je leven energiek en vrolijk en doe je wat je doet, en waar je van nature goed in bent, vol overgave en vreugde! Je levert je maatschappelijke bijdrage op energieke wijze omdat je weet dat het niet gaat om wát je doet, maar hóe je het doet.
een-helder-en-bewust-Ego

Veel volwassenen en kinderen hebben last van overgevoeligheid of hooggevoeligheid.
Het volgende artikeltje plaats hooggevoeligheid als een ziels-kwaliteit in een groter ontwikkelingsperspectief.
http://www.spirit4soul.nl/horen-zien-en/

AQUARELLEN ALS RESULTAAT VAN EEN WOORDELOZE GESPREK!

De magie van ontmoeting luidt het thema van een expositie van intuïtief
geschilderde aquarellen gemaakt door Annet Hoeijmans-Boon en twaalf van haar cursisten in het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven. Een bijzondere expositie omdat de schilderijen niet planmatig als kunstwerk werden gecreëerd, maar telkens tot stand kwamen na een innerlijke dialoog, een woordeloos gesprek, met als resultaat verbeeldingen in prachtige vormen en kleurschakeringen.
De exposanten hebben allen geen schildersopleiding gevolgd.
Dat is in deze wijze van werken ook niet nodig om te kunnen beginnen, zegt Annet. Als mensen ervoor kiezen om te leren op deze wijze hun hart te openen voor datgene wat in hen leeft, vormen de beelden zich vanzelf.

Christine, een van de cursisten,is nu ruim een jaar bezig. Zij zegt:
“Naarmate de beelden op papier duidelijker en meer zichtbaar worden, worden ook de beelden in mijzelf duidelijker. Daardoor ontwikkelt zich ook mijn communicatieve vaardigheid op creatieve wijze.”

“Een kunstenaar draagt informatie over in de taal van het hart.” zegt Annet. De magie van ontmoeting laat zien waartoe dat kan leiden.
Het is aan de toeschouwer / beschouwer om op zoek te gaan naar zijn of haar verbindingen, associaties, gedachten, gevoelens.

De expositie vindt plaats in het Centrum voor de kunsten te Eindhoven.
De muzikale opening wordt gegeven door Olga van de Pennen.

PROJECTIE EN REFLECTIE.
We kennen twee vormen van projectie:
Projectie als afweermechanisme:
Het onbewust plaatsen van eigen gevoelens in een ander:
Jij vult in hoe de ander zichzelf – volgens jou – voelt.
Projectie als overdracht:
Jij vult in hoe de ander naar jou kijkt en hoe de ander zich voelt jegens jou.

Wat is projectie eigenlijk?
Het is het – onbewust – op een ander of op een actuele situatie overbrengen van een gedachtebeeld, een overtuiging of een verwachtingspatroon. Projecties vinden meestal onbewust plaats. Het is vooral het gekwetste aspect in de mens dat projecteert. Hoe groter de pijn, de teleurstelling, des te groter de behoefte aan steun, des te krachtiger de neiging te projecteren. Emoties als een signaal van zo’n onbewuste overtuiging of verwachtingspatroon kunnen ons helpen bij het opsporen van die projecties.

Iedereen die pijn heeft wil graag opgevangen worden, gerustgesteld, getroost, bemoedigd. Iemand die zijn pijn, teleurstelling, boosheid (= emoties) niet kan of mag delen zal zich eenzaam gaan voelen. De pijn van eenzaamheid vermeerdert de al bestaande pijn zodat het haast ondraaglijk wordt. Vanuit het verlangen om deze pijn te stoppen, te veranderen of te vermijden ontstaat een grote behoefte aan b.v. zorg, aandacht en opvang van iets of iemand buiten onszelf. Wie helpt mij? Wie lost dit voor mij op? Hier ontstaat een verwachting, een ideaalbeeld, dat betrekking heeft op de vervulling van die behoefte. Een reddersbeeld. Deze beeldvorming gebeurt meestal onbewust.

Op het moment dat je dan eindelijk krijgt waarnaar je zo lang hebt verlangd, gebeurt er iets belangrijks. Je gaat je redders- of ideaalbeeld projecteren op diegene die jouw behoefte vervult. Vanuit een oerverlangen naar veiligheid, warmte, onvoorwaardelijke acceptatie en wijsheid draag je die beelden en gevoelens over op de actuele gebeurtenis. Aan de hand hiervan interpreteer je de huidige gebeurtenis. Je plakt er dát plaatje op dat jouw gevoelens/emoties rechtvaardigt. Je draagt dus deze beelden onbewust van de ene situatie over op de andere. Via deze overdracht kun je allerlei eigenschappen en capaciteiten in iemand anders zien, of aan iemand toekennen, die er misschien helemaal niet zijn. Op deze manier vorm je jouw eigen waarneming via projectie.

Vaak komen gedachten zo snel en vanzelfsprekend in je op, dat je je er niet van bewust bent, laat staan dat je je afvraagt of ze wel waar zijn. Het eerste wat je merkt is dat je boos of verdrietig bent. Maar wat je vóór je dat voelde gedacht hebt is je ontgaan. Het is dus niet zo dat er éérst iets gebeurt en dat je op grond daarvan een emotie voelt wat precies aansluit bij dat gebeuren.
Het is andersom: er wordt een emotie gevoeld, aangeraakt, door een bepaalde situatie of persoon en op grond van dat gevoel interpreteer je de gebeurtenis die deze gevoelde emotie bij je opriep. Je maakt het voorval door middel van een projectie “passend” .Je plakt er dát plaatje op dat je emoties rechtvaardigt. Dit gebeurt zó snel, alsof het tegelijkertijd plaatsvindt! Emotie en waarneming rechtvaardigen elkaar dan over en weer. Ze bevestigen elkaar en vormen een gesloten systeem.

Gevoelens en denkbeelden liggen aan de basis van alles wat we zeggen en wat we doen. Alleen wanneer we zicht krijgen op deze overdracht van beelden en gevoelens en het emotionele signaal begrepen wordt kan een overdrachtspatroon veranderen.
De werkelijkheid kan dan steeds duidelijker gezien worden i.p.v. de beelden en verwachtingen die erop geplakt waren. Verandering van zo’n projectiepatroon kost veel tijd!

Reflectie.
Definiëring:
Reflectie is een bewust en weloverwogen proces van denken over en interpreteren van ervaringen met als doel het eigen handelen, de innerlijke motivaties, beter te leren doorgronden en hiervan te leren. Om vervolgens het geleerde concreet toe te passen in leef en werksituaties.

Bewustwording van het vermogen tot reflecteren is een voorwaarde voor persoonlijke en
geestelijke groei. Omdat het een activiteit van het bewustzijn betreft kunnen wij ons dat vermogen alleen met vallen en opstaan eigen maken en zo leren hanteren. Door inzicht te krijgen in hoe je “ego” werkt, kun je leren anders met deze krachten om te gaan.
Tijdens dit proces van inzicht en zelfsturing ontdek je innerlijke eigenschappen en kwaliteiten. Steeds meer durf je deze bewust te gebruiken. Ook je zwaktes en je onvermogen krijgen een plek en kunnen omgevormd worden.

Eerst leef je tijdens je opvoeding en in je contact met andere mensen vooral vanuit je overlevingsmechanismen. Daar was nog geen sprake van het werkelijk waarnemen van de ander. Dan komt er een proces van transformatie op gang en wordt je “wakker” gemaakt. Je komt ervaringen tegen in de buitenwereld die je hiervan bewust proberen te maken. Belangrijk in deze fase van ontwikkeling is dan dat je jouw eigen hart durft te openen en je in de gevoelens, gedachten en manier van doen van de ander probeert in te leven, mee te voelen zonder mee te lijden, en vanuit dit perspectief probeert te begrijpen.

Het leerinstrument dat je voor de ontwikkeling van dit bewustzijn gebruikt is reflectie.
Je bezint je op jezelf, op andere mensen en op je relaties met andere mensen. Je neemt waar, je voelt hoe een ander de dingen beleeft en hoe dat voor jezelf is, je krijgt inzicht, leert, maakt keuzes, verandert gedrag etc. Door die innerlijke activiteit, dat constante proces van waarnemen, vragen stellen, zoeken, besluiten, uitvoeren, in praktijk brengen en daar weer van leren, word je een bewuster mens. Je innerlijke kracht wordt sterker. Je merkt dat je je vrijer, creatiever, zelfstandiger en vol zelfvertrouwen voelt.
Kortom: je wordt meer jezelf.